Royal Turkey Smoked Neckbone

ROYAL TP SM NECKBONE